Zrzut ekranu 2024-03-26 160419

Dotacje na magazyny energii i ciepła na Mazowszu!

Możliwość dofinansowania inwestycji w magazyny energii i ciepła na Mazowszu stała się faktem! Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 otwiera szerokie możliwości dla beneficjentów z regionu, którzy chcą aktywnie włączyć się w rozwój infrastruktury energetycznej i promować zielone rozwiązania.

Kto może z tego skorzystać?

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostki organizacyjne należące do JST. Wsparcie obejmuje zarówno nabycie i instalację systemów do magazynowania energii elektrycznej i cieplnej, jak i przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym.

Jednostki samorządu terytorialnego a jednostki organizacyjne

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) to administracyjne jednostki podziału terytorialnego, które posiadają pewien zakres autonomii w zakresie zarządzania lokalnymi sprawami. Obejmują one miasta, gminy, powiaty oraz województwa, w zależności od danego państwa i jego ustroju.

Jednostki organizacyjne JST natomiast to instytucje czy agendy działające na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, pełniące konkretne funkcje administracyjne, np. urzędy miast czy gmin, ośrodki kultury, szkoły, zakłady komunalne, czy też spółki miejskie. Są one powoływane i działają w ramach struktur samorządu terytorialnego, realizując określone cele i zadania na szczeblu lokalnym.

Jaki jest cel programu?

Głównym celem programu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energetycznym regionu oraz poprawa efektywności energetycznej. Program ma również na celu wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Mazowsza i promowanie proekologicznych postaw.

Jakie są możliwości uzyskania wsparcia finansowego?

Wsparcie finansowe przysługuje projektom, które obejmują:
– nabywanie i instalowanie składów energii i/lub ciepła, przeznaczonych wyłącznie na potrzeby istniejących instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)
– akcje edukacyjne.

Projekty edukacyjne kwalifikujące się do wsparcia finansowego powinny obejmować kampanie edukacyjno-informacyjne, które mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej, propagowanie wiedzy i promowanie proekologicznych postaw społecznych oraz zachęcanie do aktywnego korzystania z zasobów naturalnych bez negatywnego wpływu na środowisko. Wyróżniane będą projekty, które wykorzystują różnorodne narzędzia edukacyjne w celu zwiększenia świadomości na temat odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, składów energii, oszczędnego użytkowania energii oraz szkodliwości zanieczyszczeń powietrza, uwzględniając problematykę negatywnego wpływu spalania odpadów w domowych paleniskach.

Jak duża suma została przeznaczona na wsparcie finansowe?

Najwyższa możliwa kwota dofinansowania projektu podczas aktualnego naboru wynosi 6 milionów złotych. Całkowita kwota przeznaczona na finansowanie projektów wynosi 25 milionów euro (co odpowiada około 108 milionom złotych).

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia finansowego na projekty dotyczące magazynów energii i ciepła na terenie Mazowsza mają czas do 22 kwietnia 2024 roku, aby złożyć swoje wnioski. Procedurę składania wniosków przeprowadza się za pośrednictwem systemu MEWA 2.0, stworzonego specjalnie do obsługi aplikacji o wsparcie finansowe w ramach inicjatywy „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”. Decyzje dotyczące przyznania dofinansowania zostaną podjęte najpóźniej do 31 października 2024 roku.

Udostępnij
Scroll to Top
Scan the code